VFF:s Distriktsmöte, 2020-02-22 kl. 11:00 t.o.m. 2020-02-22 kl. 13:00

Utbildning
VFF:s Distriktsmöte
Plats
Grand Hotel Borås
Arrangör
Västergötlands Fotbollförbund
Startdatum
2020-02-22 kl. 11:00
Slutdatum
2020-02-22 kl. 13:00
Antal platser
300 (203 lediga)
Utbildningsansvarig
Johan Gustavsson, johan.g@vastgotafotboll.org
Sista anmälningsdag
2020-04-10
Beskrivning

DISTRIKTSMÖTET 2020.02.22
Västergötlands Fotbollförbund håller distriktsmöte (årsmöte) lördagen den
22 februari 2020 på Grand Hotel, Boråskl. 11.00 med behandling av
ärenden enligt stadgarna.

Distriktsmötet gästas av Svenska Fotbollförbundets ordförande
Karl-Erik Nilsson.

§ 8 - Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31
december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1
januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31
mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har
fullgjort de förpliktelser mot SDF som bestämts av årsmötet. Röstlängden
gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster
Om förening med en röst deltar i årsmötet med två ombud utövas rösträtten
av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen
om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för
sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt
anges.
Fullmakten lämnas vid VFF:s mottagningsdisk i samband med incheckning.
OBS! Fullmakten får EJ insändas före mötet.