Viktigt om registrering 31 mars

Den 31 mars gäller viktig information om registrering av spelare.

Spelare födda 2002
Viktigt att informationen delges berörda lag och ledare i föreningen. Vi påpekar att registrering av spelare är ett föreningsansvar, detta ska inte läggas på enskilda lag.

Det år spelaren fyller 15 år, dvs är födda 2002, övergår hen från registrering "fotboll ungdom" registrering "fotboll" vilket i praktiken innebär seniorregistrering.

Detta görs enklast senast den 31 mars genom att spelaren uppdateras från "fotboll ungdom" till "fotboll". Om detta inte görs försvinner spelarna från Fogis och man får registrera in sina aktiva spelare på nytt, nu som "fotboll". Intyg från föräldrar krävs för att föreningen ska licensiera spelaren.

Det är viktigt att detta sker i god tid innan seriestart.

Ungdomsregistrering 12-14 år (födda 03-05)

Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i FOGIS. För alla spelare yngre än licensålder (15 år) gäller oförändrade övergångsbestämmelser d.v.s. rätt att byta förening inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande. Föreningen ska, innan ungdomsregistreringen sker, inhämta spelarens och dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Man kan också ungdomsregistrera spelare födda 2006 eller senare. Om man använder Fogis för att ta fram sin matchtrupp är det en förutsättning att spelarna finns registrerade.

Det ska tilläggas att ungdomsregistreringen inte är obligatorisk menc den underlättar hanteringen av spelartrupp i Fogis.