Vi minns Håkan Svensson

En av västgötafotbollens mer bemärkta ledare under de senaste 40 åren, Håkan Svensson i Vara, har för alltid lämnat oss. Håkan var vid sin bortgång hedersledamot i Västergötlands Fotbollförbund, en titel som förlänades honom år 2004 då han lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot efter mer än 20 år i förbundets tjänst. Håkan Svensson skulle 2019 ha fyllt 80 år.

Håkan Svensson blev ledamot i VFF:s tävlingskommitté år 1983 och valdes sedan in i förbundets styrelse 1990. Han fortsatte också sitt arbete i tävlingskommittén där han blev ordförande 1995. När han avgick ur styrelsen hade han varit ledamot och ordförande i tävlingskommittén i sammanlagt 21 år och i styrelsen hade han tjänstgjort i 14 år. I tio års tid var han också Västergötlands representant i Svenska Fotbollförbundets representantskap. Dessutom var han fotbollens företrädare i Västergötlands Idrottsförbunds styrelse under lika lång tid.
Håkans arbete i fotbollen kännetecknades av noggrannhet, kunskap och en stor portion klokskap. Han var alltid ytterst väl förberedd inför alla möten och dessutom mycket väl förtrogen med fotbollens omfattande regelverk i de delar som utgör tävlingsbestämmelser.
Vi som hade förmånen att få verka samtidigt som Håkan i västgötaidrottens beslutande organ minns inte bara Håkan för den nämnda noggrannheten och klokskapen. Framför allt minns vi honom som en rättskaffens och ärlig person som alltid såg människan bakom de ofta grannlaga beslut som skulle fattas och som på olika sätt kunde beröra enskilda personer.
Vi minns också Håkan för den vänlighet och det kamratskap som han alltid visade oss andra. Hans beredvillighet att alltid stå till tjänst vare sig det gällde uppdrag i förbundet eller i sin hemmaförening Vara SK kan tjäna som ledstjärnor för alla idrottsledare i och utanför Västergötland. När Håkan hade lämnat sina uppdrag i VFF fanns han allt som oftast till hands för olika uppdrag på hemmaplan i Vara. Otaliga domare och andra gäster på Torsvallen i Vara har under årens lopp fått ta del av Håkans gästfrihet och vänlighet. In i det sista var han också aktiv i föreningen med olika marknadsfrågor och evenemang i föreningens regi.
Håkan Svenssons ledargärning inom fotbollen (och inom bordtennisen som också låg honom varmt om hjärtat) var i det närmaste unik. Han var en av de sista representanterna för den kategori ledare som år efter år strävar vidare i idrottens tjänst och som blir alltmer sällsynt. För denna gärning vill vi på Västergötlands FF:s och västgötaidrottens vägnar framföra vårt djupt kända tack.

Gerhard Sager, Hedersordförande i Västergötlands FF

Sören Karlström, F.d. ordförande i Västergötlands IF och f.d. vice ordförande i Västergötlands FF